Wijzigingen Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Wijzigingen t.o.v. 2020

Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen), en C (transportmiddelen) is de eis aan investeringen om onder de generieke codes in aanmerking te komen gewijzigd. Voortaan wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energie-besparing per geïnvesteerde euro. Hiermee wordt beter aangesloten bij andere regelingen. Lees hier meer.

REHVA publiceert COVID-19 richtlijnen

De Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations heeft een richtlijn gepubliceerd waarin advies wordt samengevat over hoe om te gaan met HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) of andere sanitaire gerelateerde systemen in gebouwen.

Hierbij de link naar het document: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

Ook kunt u de website van de REHVA in de gaten houden voor updates: https://www.rehva.eu/

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

De werkzaamheden in het kader van de informatieplicht energiebesparing bestaan uit het verzamelen van de benodigde gegevens per winkellocatie en het invoeren van deze data in het daarvoor door RVO ingerichte e-loket.

U hoeft dus zelf geen toegang tot het E-loket aan te vragen !

Adiabatische bevochtiging op een gaskoeler

Ruim twee jaar geleden liet retailketen Plus alle nieuwe transkritische CO₂-systemen in zijn supermarkten voorzien van adiabatische bevochtiging op de gaskoeler. Op de gaskoeler zijn pads aangebracht waar op warme dagen water overheen wordt gevoerd. Meetresultaten op de warmste dag van dit jaar toonden aan dat de COP van de installatie bij een hoge buitentemperatuur met ruim 30 procent toenam.

Lees hier het volledige artikel.

De thermodynamica van koudemiddelen

Artikel geschreven door ir. B. van den Hoogen, verschenen in RCC Koude & Luchtbehandeling (RCC K&L) van juni 2018. Coolsultancy voerde de in dit artikel gebruikte berekeningen van de verschillende kringlopen uit.

Intro: “De energieprestaties van een koelsysteem worden niet alleen bepaald door het ontwerp. Ook de thermodynamische eigenschappen van het koudemiddel spelen een belangrijke rol. De hieruit voortkomende energetische prestaties zijn door onderzoekers Cavallini, Zilio en Brown in kaart gebracht. Ze zijn een goed uitgangspunt voor het ontwerp van een efficiënt koelsysteem.”

Lees verder: De thermodynamica van koudemiddelen

 

Interview – Experts over transkritische CO2-systemen

Steeds meer supermarkten stappen voor invriezen en koelen over op een transkritisch CO2-boostersysteem. Dit biedt veel voordelen, maar ook enkele uitdagingen. Twee experts – Rob Jans, eigenaar van projectmanagement- en adviesbureau Coolsultancy, en Jan Gerritsen, Manager R&D van installatie- en servicebedrijf Fri-Jado Retail B.V., bogen zich eind februari over een vijftal vragen over dit onderwerp.

Welke maatregelen kunnen het rendement van een transkritisch CO2-boosterkoel-vriessysteem boven +15°C omgevingstemperatuur verbeteren?
Rob Jans: „Koudebuffering (ten behoeve van vloeistofonderkoeling) kan tijdens de subkritische mode een verbetering opleveren van vijf tot tien procent. Uit ervaring uit het verleden (iceslurries) weten we echter dat de economische haalbaarheid weinig perspectief biedt. Verbetering van de flashgas-verwerking uit het vloeistofvat door parallelcompressie in plaats van de huidige smoorregelingen is een meer praktische mogelijkheid. In de literatuur kom je COP-verbeteringen van meer dan tien procent tegen. Het effect van olie op het systeemrendement wordt door de meeste partijen niet echt serieus genomen. Sommige gaskoelerleveranciers vermelden echter aanzienlijke toleranties op de capaciteit, afhankelijk van de aanwezige olieconcentratie. Dit verdient nadere aandacht.”

[…]

Tekst: Bas Roestenberg

Dit artikel is gepubliceerd in ‘RCC / Koude & Luchtbehandeling’ 108e jg nr. 04, april 2015, pag. 54-55

Klik hier om het gehele artikel in PDF-formaat te lezen

Trends in WTW bij moderne Nederlandse supermarkten

Doordat een groot aantal supermarkten het convenant energiebesparing bij supermarkten hebben ondertekend is het toepassen van WTW op de koel- vriesinstallatie nagenoeg gemeen goed geworden. In eerdere rapportages is reeds melding gemaakt van de afstemming tussen de verschillende disciplines (W en koeltechniek). Over het algemeen kan gezegd worden dat de W-installateur zich niet bewust is welke invloed hij uitoefent op het energiegebruik van de koel- en vriesinstallatie.

Om het volledige artikel wat is verschenen in RCC Koude en Luchtbehandeling (juni 2012, 105e jaargang) te lezen kunt op de volgende link klikken: Trends in WTW .

Onderzoek naar de koudemiddellekkage van HFK’s in 2009 bij Nederlandse supermarkten

In dit onderzoek is het gemiddeld in de praktijk optredende lekpercentage van R22 en
HFK koudemiddelen bij koel- en vriesinstallaties in de Nederlandse supermarktbranche
onderzocht. Hierbij is medewerking verkregen van een aantal supermarktorganisaties,
doordat zij toestemming gaven aan de onderzoeker om de koudemiddel data bij de
aangesloten koeltechnische installateurs op te vragen. Hierdoor is concrete praktijkinformatie
verkregen over 834 supermarkten, op een landelijk totaal van 4300 (51%
filialen en 49% zelfstandige ondernemers). Uit de praktijkcijfers (2009) blijkt dat het
gemiddelde lekkagepercentage in de supermarktsector belangrijk hoger ligt dan
de jarenlang aangehouden forfaitaire waarde van 5% (in TEWI berekeningen bij het ROB
programma).

Om het volledige rapport te lezen kunt op de volgende link klikken: Rapport koudemiddellekkage.

CO2-koeling in supermarkt loont

Eind 2010 waren er bij de diverse supermarktketens circa dertig koel- en vriesinstallaties met CO2 als enig koudemiddel in gebruik. Sinds de marktintroductie in 2008-2009 worden de prestaties van deze installaties gemonitord en bewaakt. Niet alleen om de mate van de duurzaamheid te bewaken, maar vooral ook om de rentabiliteit van de keuze te checken. CO2-koeling vergt op dit moment nog een meerinvestering, die moet worden goedgemaakt met vijf tot tien procent energiebesparing en met een fiscaal investeringsvoordeel via de EIA.

Om het volledige artikel wat is verschenen in RCC Koude en Luchtbehandeling (maart 2011, 104e jaargang) te lezen kunt op de volgende link klikken: CO2-koeling in supermarkt loont .

Lees verder

Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten – Update Juni 2011

Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 en een update t/m augustus 2010, en nu de laatste versie met een update t/m juni 2011. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Klik hier voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.

Lees verder