Terug naar Informatie

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Wijzigingen t.o.v. 2020

Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen), en C (transportmiddelen) is de eis aan investeringen om onder de generieke codes in aanmerking te komen gewijzigd. Voortaan wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energie-besparing per geïnvesteerde euro. Hiermee wordt beter aangesloten bij andere regelingen.

Gebouwde omgeving

Omdat het vernieuwde maatwerkadvies, op basis van de NTA8800, op 1 januari 2021 niet beschikbaar is, dienen de aanvragen voor energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen volgens de bestaande systematiek (ISSO 75.2 methode 2014 versie 2018) gemeld te worden. Het maximum investeringsbedrag wordt nu bepaald op basis van gebruiksoppervlakte (GO) in plaats van brutovloeroppervlakte (BVO).

Alle ab- of adsorptiewarmtepompen waarbij de regenerator wordt aangedreven door afvalwarmte of duurzame warmte zijn niet meer opgenomen in de Energielijst. Uit analyse is gebleken dat voor dit type warmtepompen nauwelijks investeringen worden gemeld.

Om beter aan te sluiten bij EU regelgeving is voor lucht/lucht warmtepompen een differentiatie
aangebracht op basis van het nominaal thermisch vermogen van de warmtepomp. In het verlengde hiervan is ook een differentiatie aangebracht in de SCOP waarde.

Voor verschillende codes zijn de verwijzingen naar de NEN normeringen geactualiseerd.

De code voor adiabatische luchtkoeling is vereenvoudigd door alleen onderscheid te maken tussen direct en indirect werkende luchtkoelers.

De luchtdichtheid klasse volgens ATC is toegevoegd onder luchtdicht luchtverdeelsysteem.

De codetekst omschrijving en de tabel voor energiezuinige ventilator zijn vereenvoudigd.

LED verlichting die voldoet aan levensduurcriteria L90B50 komt voor nieuwe- en bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking voor EIA. De eis voor lumen/Watt verhouding is komen te vervallen. LED buizen (retrofit) komen niet meer voor EIA in aanmerking vanwege een korte terugverdientijd.

Energiebesparende lichtbesturingscomponenten voorzien van (draadloze) communicatie met de LED driver kunnen nu gemeld worden voor besparing bij verlichtingssystemen.

De omschrijving voor een direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel is verwijderd in het kader van de energietransitie en omdat deze nauwelijks werd gemeld.

De omschrijving voor een direct gasgestookte condenserende boiler is verwijderd in het kader van de energietransitie en omdat deze nauwelijks werd gemeld.

Energiezuinige legionella bestrijding in warmtapwatervoorzieningen met circulatie is toegevoegd aan de energielijst.

De omschrijving voor steunventilatoren is verwijderd vanwege een korte terugverdientijd.

Processen

De ontwerpcondities die staan vermeld in de omschrijving voor de transkritische koel- en/of vriesinstallatie zijn aangepast. Daarnaast is in de omschrijving een maximum investeringsbedrag voor de gehele installatie opgenomen. De omschrijving van het maximum investeringsbedrag voor de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen komt te vervallen.

Voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie is een maximum investeringsbedrag voor de gehele installatie opgenomen.

Er is een nieuwe omschrijving opgenomen voor een decentraal koelsysteem (hydroloop). In de
omschrijving is een maximum investeringsbedrag opgenomen voor de gehele installatie.

De omschrijving voor een direct gasgestookte condenserende boiler is verwijderd in het kader van de energietransitie en omdat deze nauwelijks werd gemeld.

De omschrijving voor condensatoren is verwijderd vanwege een korte terugverdientijd.
De omschrijving voor een hydrowingsysteem voor garnalenvisserij is verwijderd vanwege een korte terugverdientijd.

Bij de gasgestookte hogedrukreiniger is de NEN-normering verwijderd. Het omschreven rendement volstaat.

De omschrijving een stoomdroger is verwijderd omdat deze nauwelijks werd gemeld.

De omschrijving voor gasgestookte infraroodpanelen is verwijderd in het kader van de energietransitie.

De omschrijving voor absorptiedroging is verwijderd omdat deze techniek nauwelijks werd gemeld.

De omschrijving voor een warmtewisselaar voor luchtontvochtiging is verwijderd vanwege een korte terugverdientijd en omdat deze nauwelijks werd gemeld.

De omschrijving voor warmteterugwinning op koel- of persluchtinstallaties is verwijderd vanwege een korte terugverdientijd.

De omschrijving voor een condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of
droogprocessen is verwijderd vanwege een korte terugverdientijd en omdat deze nauwelijks werd gemeld.

Door kweekpotten op kweektafels lokaal te verwarmen kan energie bespaard worden op de algemene kasverwarming. Daarom is een omschrijving opgenomen voor een elektrische matverwarming op kweektafels.

De omschrijving van belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen is aangepast zodat nu beter omschreven is welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen.

De omschrijving van het frituurtoestel is gewijzigd waardoor ook een frituurtoestel met in de frituurolie geplaatste elektrische elementen gemeld kan worden. Dit systeem is eveneens energiezuinig.

De elektrische bakcarrousel, waarmee snel en efficiënt bakproducten kunnen worden vervaardigd, is als nieuwe omschrijving toegevoegd.

De omschrijving voor een infrarood salamander met pandetectie is verwijderd vanwege een korte
terugverdientijd.

Duurzame energie

De netaansluiting voor SDE projecten voor zonnevelden wordt niet langer opgenomen in de Energielijst omdat deze kosten nu worden meegenomen in het SDE basisbedrag.

Energiebalancering

Om fluctuaties in vraag en aanbod van groen gas op het gasnet beter op elkaar af te stemmen is een omschrijving opgenomen voor een groen gas boosterinstallatie. Hiermee wordt voorkomen dat (lokaal) geproduceerd groen gas niet kan worden geleverd aan het gasnet vanwege gebrek aan buffercapaciteit.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

De omschrijving voor CO2-afvang voor permanente opslag (CCS) is uitgebreid waardoor permanente opslag in lege aardgasvelden ook in aanmerking komt voor EIA.

De waterstof gestookte warmtekrachtinstallatie is toegevoegd aan de lijst.

De omschrijving voor het reduceren van CO2-emissie bij bestaande bedrijven is uitgebreid met de reductie van scope 2 emissies. Verder is ter verduidelijking toegevoegd dat deze omschrijving betrekking heeft op de gehele bedrijfsinrichting.