Terug naar Informatie

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Wijzigingen t.o.v. 2018

Gebouwde omgeving
Gasgestookte warmtepompen zijn uit de omschrijving van warmtepompen verwijderd, dit type werd niet gemeld. Voor warmtepompen met een halogeenvrij koudemiddel is een aparte omschrijving opgenomen.
Voor warmtekrachtinstallaties met een zuigermotor toegepast in de gebouwde omgeving is de omschrijving verwijderd omdat voor deze techniek inmiddels energetisch betere varianten beschikbaar zijn, zoals warmtepompen.
Voor hoogrendement elektromotoren is de omschrijving zodanig aangepast dat ook energiezuinige gelijkstroommotoren in aanmerking kunnen komen. Dit geldt voor zowel toepassing in de gebouwde omgeving als voor toepassing in processen of transportmiddelen.
Bij de omschrijving van adiabatische luchtkoeling en van het warmte- of koudeterugwinningssysteem uit ventilatielucht is een gesloten adsorptie koelcircuit – waarbij de benodigde warmte afkomstig is van afvalwarmte of duurzame warmte – toegevoegd. Door toepassing van dit koelcircuit wordt extra
energiebesparing gerealiseerd.
Er is een omschrijving toegevoegd voor een warmtewerende coating op de buitenschil van koel- en vrieshuizen. Door deze coating vermindert de benodigde hoeveelheid energie om deze koel- en vrieshuizen te koelen.
De LED-buis komt vanaf 2019 alleen nog bij toepassingen in of bij bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking. Deze techniek is in de nieuwbouw reeds de gangbare techniek.

Processen
De omschrijving voor het gasgestookte frituurtoestel is verwijderd omdat inmiddels varianten beschikbaar zijn die minder energie gebruiken, zoals het inductie frituurtoestel waarvoor een nieuwe omschrijving is opgenomen.
De omschrijving van energie-efficiënte melkkoeling is aangepast. Alleen systemen waarbij zowel sprake is van melkvoorkoeling als warmteterugwinning op de koelinstallatie komen in aanmerking voor de EIA. Op deze manier wordt alle beschikbare warmte uit de melk nuttig aangewend. Een elektrische boiler die wordt gevoed met warm water uit de warmteterugwinning is ook aan de omschrijving toegevoegd. De nu omschreven oplossing is op dit moment de meest energetische oplossing en maakt het gebruik van aardgas overbodig: de stal kan op deze manier geheel elektrisch verwarmd worden.
De omschrijving van het systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen is uitgebreid met een lucht/lucht warmtewisselaar. Met deze wisselaar wordt de koude buitenlucht opgewarmd met een deel van de aangezogen kaslucht. Dit maakt naverwarmen van de aangezogen lucht minder snel nodig, dit levert dus
een aanvullende energiebesparing op.
De prestaties van LED-belichtingssystemen verbeteren continu. Daarom is de zogenoemde specifieke lichtstroom eis aangepast naar minimaal 2,2 μmol per seconde per Watt.
Op het gebied van isolatie in de industrie is nog veel energiebesparing te bereiken. Daarom is er een omschrijving aan de Energielijst toegevoegd voor isolatie voor bestaande procesinstallaties.Om het uitwisselen van warmte verder te stimuleren is er een omschrijving opgenomen voor een intelligent lokaal warmtenetwerk.
Naast het conserveren van vloeibare levensmiddelen is een pulsed electric field (PEF) installatie ook geschikt als energiezuinige methode om de celwand van wortel- en knolgewassen te perforeren. Daardoor komen deze gewassen beschikbaar voor verdere verwerking. De omschrijving van deze PEF installatie is hiertoe uitgebreid.
De omschrijving voor immersiekoeling voor dataservers is uitgebreid met een energiezuinig systeem waarbij de diëlektrische vloeistof circuleert middels een pompunit.
De omschrijving van het systeem voor hergebruik van perslucht is verwijderd omdat hier nauwelijks gebruik van werd gemaakt.
Voor de transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie en de koel- en/of vriescondensoreenheid is in de omschrijving vanaf 2019 een maximum investeringsbedrag voor de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen
opgenomen. De opgave/uitsplitsing van de kosten voor CO2-onderdelen in de meubelen komt hierdoor te vervallen.
De SEPR waarde voor een condensoreenheid met koeltoepassing is verlaagd van 3,25 naar 2,9. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de stand der techniek in de markt.
De omschrijving voor de rookgaswarmtewisselaar is aangepast. De eis voor toepassing in de keramische industrie vervalt zodat toepassing van dergelijke warmtewisselaars in de gehele industrie ook in aanmerking komt voor Energie-investeringsaftrek.

Transportmiddelen
De omschrijvingen van de vleugelvoortstuwing, het intrekbaar tunnelsysteem voor binnenvaartschepen en het hydraulische teruglevervoorziening remenergie, zijn verwijderd omdat hier geen gebruik van werd gemaakt.
De omschrijving van het geautomatiseerd routeplanningssysteem voor vaartuigen voor de binnenvaart is verwijderd omdat hier nauwelijks gebruik van werd gemaakt.

Duurzame energie
De aftopping voor zonnepanelen is verwijderd omdat dit maximum bedrag de toepassing van innovatieve systemen, zoals zonvolgsystemen, belemmert.
Er is een aparte omschrijving opgenomen voor accu’s die worden gebruikt om duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan. Het tijdelijk opslaan van elektriciteit voorkomt dat op momenten van veel aanbod en weinig vraag van elektriciteit de opwekking van duurzame elektriciteit moet worden beperkt.
De aerobe biomassa-reactor is verwijderd, omdat hier nauwelijks gebruik van werd gemaakt.
De swill vergister is aan de EIA toegevoegd. Deze vergister verwerkt gekookt keukenafval tot biogas dat vervolgens weer nuttig kan worden ingezet. De vergister reduceert tevens het volume van het keukenafval. Dit leidt tot een verdere CO2 reductie bij het transport van afval.

Energiebalancering
De optie in de EIA ten aanzien van de conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) is verruimd. Ook waterstofproductie ten behoeve van tankstations kan nu in aanmerking komen.
Om ook opslag van elektrische energie met een kleinere opslagcapaciteit dan 10 kWh te ondersteunen, vervalt de ondergrens in de opslagcapaciteit. Door de ontwikkeling van de Lithium accu is het tevens wenselijk om meerdere typen Lithium accu’s te ondersteunen. De omschrijving is hiervoor aangepast.
In het kader van het benutten van (overtollig) duurzaam geproduceerde energie is een langdurige opslag van warmte een goede oplossing. Langdurige warmte-opslag vergt een speciale constructie van het opslagvat. Voor deze constructie is een aparte omschrijving opgenomen.
Bedrijven kunnen hun productieproces sturen aan de hand van de situatie op de energiemarkt. Het beperken van productie in tijden waarin er weinig duurzame elektriciteit beschikbaar is, draagt bij aan de balancering van het elektriciteitsnet. Om deze sturing mogelijk te maken, is voor de benodigde software en regelingen een aparte omschrijving opgenomen.

Energietransitie
In het kader van de energietransitie zijn er in de regeling een aantal omschrijvingen opgenomen ten behoeve van het verminderen van het aardgas-gebruik en de CO2-emissies alsmede de bevordering van elektrificatie. Met deze nieuwe opties wordt de EIA verder verbreed naar reductie van broeikasgassen.
Er zijn 3 nieuwe opties in de Energielijst opgenomen die het aardgasverbruik verminderen. Ten eerste gaat het om het stimuleren van infraroodpanelen die in bepaalde situaties een goede techniek zijn voor vervanging van het gebruik van aardgas. Ten tweede wordt de vervanging van indirect gasgestookte ovens
door elektrische ovens gestimuleerd. Ten derde wordt de productie en het bijmengen van waterstof in bestaande installaties in de energielijst opgenomen.
Het reduceren van de CO2 uitstoot kan ook gerealiseerd worden door permanente opslag van CO2. Deze techniek zal een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van de klimaat- en energiedoelen op middellange termijn. Voor CO2 afvang voor permanente opslag is nu een omschrijving opgenomen.
Stoomrecompressie is een techniek die het mogelijk maakt (rest)stoom met een lage druk door middel van elektrisch gevoede compressie weer op te werken naar een bruikbare druk en temperatuur. Deze techniek maakt dus hergebruik van reststoom mogelijk, waardoor energiebesparing en CO2 reductie kan worden
gerealiseerd. Voor deze nieuwe techniek is daarom een omschrijving opgenomen.