Terug naar Informatie

Dagafdekkingen

De Raad van State heeft op 12 september 2007 uitspraak gedaan in de zaak tussen een aantal supermarktorganisaties en het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond en het college van burgemeesters en wethouders van Zandvoort m.b.t. de toepassing van dagafdekking voor verticale koelmeubelen. In de loop van december 2008 zal de Raad van State een aanvullende uitspraak doen naar aanleiding van diverse bezwaarschriften.

Uitspraak Raad van State van 17 december 2008 :

2.11. De beroepen zijn gegrond wat betreft de nadere eisen inzake dagafdekking van verticale koelmeubelen. Bij nieuwbouw of verbouwing dienen supermarkten wel individueel aan te tonen dat de TVT > 5 jaar bedraagt, anders kan het bevoegd gezag alsnog eisen dat de verticale meubelen worden voorzien van dagafdekking.

Uitspraak Raad van State van 12 september 2007 :

De binnen de inrichting aanwezige verticale koelmeubelen moeten uiterlijk 31 december 2009 zijn voorzien van een doelmatige afdekking. Onder verticale koelmeubelen vallen de Eurovent codes : RVC2 en IVC2. Dit zijn de Chilled, Multi-deck ( zowel met losse (Remote) als met ingebouwde (Incorporated condensing unit) koelmachine. Het Roll-in meubel valt hier niet onder.

Het probleem hierbij is dat men uitgaat van een rapport van ECN Nr. 06-048 van Juli 2006 waarin een aantal essentiële fouten gemaakt worden :

  • 1. De verwijzing naar het gemiddelde energieverbruik van 20 kWh/m in hoofdstuk 2.1 is onjuist. Deze waarden in de database zijn bedoeld om in het kader van de energielabeling, koelmeubelen van het ene fabrikaat te kunnen vergelijken met koelmeubelen van een ander fabrikaat. Deze waarden zijn bij een vaste omgevingstemperatuur van 25 °C / 60% en zijn als zodanig ongeschikt voor exploitatieberekeningen. ( foutmarge = ± 30 % )
  • 2. De huidige koelmeubelen zijn allemaal reeds voorzien van nachtafdekking. De besparing van dagafdekking ( 50 % ) is dus alleen maar effectief tijdens de periode dat het meubel niet afgedekt is. Het is dus uitermate belangrijk uit te gaan van de juiste referentie om de besparingen te berekenen.
  • 3. De kapitaalkosten zijn niet meegerekend.

Deze drie items zorgen ervoor dat de berekeningen onjuist zijn en ten onrechte een terugverdientijd van < 5 jaar suggereren.

In de volgende tabel is in het algemeen het effect weergegeven van een 5 meter meubel zonder nachtafdekking, met nachtafdekking en zowel nacht- als dagafdekking bij verschillende omgevingscondities.

Supermarkt temperatuur Zonder nachtafdekking Met nachtafdekking Met nacht en dagafdekking
Gemiddeld/jaar kWh/dag % kWh/dag % kWh/dag %
25 °C 75,8 100 61,9 82 43,9 58
20 °C 61,9 82 51,1 67 37 49

De gemiddelde conditie voor een Nederlandse supermarkt bedraagt circa 18 – 20 °C. Hoe lager deze omgevingstemperatuur des te lager zijn de besparingen als gevolg van afdekkingen. Indien we een meubel met nachtafdekking bij een gemiddelde supermarktconditie van 20 °C als basis referentie nemen krijgen we de volgende situatie :

Supermarkt temperatuur Met nachtafdekking Met nacht en dagafdekking
Gemiddeld/jaar kWh/dag % kWh/dag %
20 °C 51,1 100 37,0 28

Dit betekent dat indien we een meubel welke reeds is voorzien van nachtafdekking voorzien van dagafdekking dit resulteert in een extra besparing van 28 %.

Getallen die door de milieudienst worden gehanteerd :

    Besparing in kWh  Besparing in kiloton CO2 p.j. Vergelijkbaar met energieverbruik van:
Per supermarkt 124.000 0,07 41 woningen
Alle 180 supermarkten in het project 22.320.000 12,6  7.773 woningen 
Supermarkten in heel Nederland 500.000.000 281,0 166.000 woningen

Bron :

http://www.dmb.amsterdam.nl/ipp/main.asp?name=pagina&item_id=598&selected_balkitem_id=539&parent_balkitem_id=146&level_id=2

Hierbij wordt voorbijgegaan aan de diversiteit  van de verschillende supermarktformules in Nederland. Binnen deze formules zijn weer verschillende meubellijnen in gebruik waarbij aanzienlijke verschillen optreden in de benodigde koelcapaciteit per strekkende meter meubel.

Deze capaciteiten kunnen zomaar variëren van 2000 tot 1300 Watt/m. Dit zijn dus verschillen van 30-40%. Verder zijn er aanzienlijke verschillen in het aantal strekkende meters hoge meubelen per supermarktformule. Het is dus eigenlijk niet mogelijk alle supermarktorganisaties onder één noemer te schuiven. De absolute besparing in kWh zal per supermarktformule variëren en daarmee ook de TVT. Voor de meeste supermarktorganisaties zal de energiebesparing gepaard gaande met het voorzien van dagafdekking op alle verticale koelmeubelen zoals door de Raad van State wordt verlangd resulteren in een besparing van niet meer dan 8-10% ( 20.000-25.000 kWh/jaar ) op het totale verbruik van de koel- en vriesinstallatie en slechts 3-4% op het totale elektriciteitsverbruik van de supermarkt. Dit staat natuurlijk in schril contrast met de hierboven door de milieudienst vermelde getallen. In deze berekeningen zijn overigens de mogelijke besparingen op het gasverbruik niet meegenomen omdat het optreden van zogenaamde koude zones de voorspelling van het theoretisch gasverbruik zeer onzeker maken. Het werkelijk gasverbruik van een supermarkt is in meer dan. 90% van de gevallen aanzienlijk lager dan de theorie zou aangeven.