Terug naar Informatie

Drukapparatuur

Europese Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG)

Met ingang van 1 augustus 2005 zijn koel- en vriesinstallaties volgens de Wijziging Uitvoeringsregeling Besluit drukapparatuur, gepubliceerd in de staatscourant van 24 mei 2005,  niet langer vrijgesteld van een keuring voor ingebruikname. Dit betekent dat de eigenaar/gebruiker, bij drukapparatuur boven bepaalde grenzen ( volume en ontwerpdruk ), een keuring voor ingebruikneming dient te laten uitvoeren. Deze keuring moet worden uitgevoerd door een door de overheid Aangewezen Keurings Instelling een zogenaamde AKI.

Een groot gedeelte van de koel- en vriesinstallaties welke in supermarkten worden toegepast vallen uiteindelijk ook onder deze regeling. Duidelijkheid hieromtrent kunt u verkrijgen door contact op te nemen met Coolsultancy Rob Jans ( info@coolsultancy.nl )

De (koeltechnische)-installateur heeft de wettelijk verplichting te (laten) voorzien in een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure welke uiteindelijk leidt tot een CE-markering. Hiervoor dienen, per installatie, een aantal documenten aangeleverd te worden zoals :

  • Nederlandstalige handleiding
  • EG-verklaring van overeenstemming
  • Proces & Instrumentatie schema
  • Informatie m.b.t. veiligheden of document met een overzicht van beveiligingsafstellingen.

Tevens dient de koeltechnische installateur een kenplaat aan te brengen met de CE-markering en het identificatienummer van de bij de overeenstemmingsbeoordeling betrokken Notified Body.

De eigenaar/gebruiker ( supermarkteigenaar ) dient vervolgens te zorgen voor de keuring van ingebruikname door de AKI.

Controle hierop zal uitgevoerd worden door de arbeidsinspectie.

Om ervoor te zorgen, dat in de gebruiksfase duidelijkheid is bij de vierjaarlijkse herkeur in de gebruiksfase, is besloten om bij alle installaties die vallen in de ca­tegorie III en IV alsnog een keuring voor ingebruikneming te doen. Hierbij kijkt de Aangewezen Keuringsinstelling (AKI) naar het drukproefcertificaat, gebruikers­handleiding en controleert de installatie op de punten die bij een keuring voor in­gebruikneming gebruikelijk zijn.Wat betreft de uitvoering van de installatie wordt er o.a. gecontroleerd of de veiligheidsappendages van de juiste categorie zijn en voorzien zijn van een adequate afvoer. Als alles in orde is, dan wordt alsnog een verklaring van ingebruikneming (VVI) afge­geven en zo verkrijgt de installatie haar officiële status.

 

Alle installaties die vallen in categorie III en IV:

 

  • met natuurlijke koudemiddelen en zijn gebouwd in de periode 1 januari 2002 tot en met 31 december 2007 moeten alsnog een keuring voor ingebruikne­ming ondergaan die wordt afgenomen door een AKI;
  • met synthetische koudemiddelen en zijn gebouwd in de periode 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2007 moeten alsnog een keuring voor inge­bruikneming ondergaan die wordt afgenomen door een AKI.

 

De sector krijgt tot 1 juli 2009 de gelegenheid om bovenstaande afspraken, het bereiken van de gelijkwaardigheidsituatie en het verkrijgen van de verklaring voor ingebruikneming af te ronden.

 

  • Het bovenstaande laat onverlet dat in voorkomende gevallen waar het de veilig­heid betreft (technische integriteit, onderhoud en gebruik van de installaties) toet­sing aan de geldende regelgeving (Warenwetbesluit Drukapparatuur en Arbeidsomstandigheden Be­sluit) gewoon aan de orde kan zijn.
  • Overigens: Installaties in deze categorieën die ná 31 december 2007 zijn gebouwd moeten volledig aan de eisen van de wetgeving voldoen.