Informatie

Hieronder vindt u informatie over zaken die wellicht ook voor u van toepassing zijn.

HACCP

Hazard   Analysis  of   Critical   Control   Points HACCP werd in de jaren zestig in de Verenigde Staten ontwikkeld op verzoek van de NASA, ze wilden de risico’s in de ruimte beperken en zochten veilige voeding voor ruimtevaarders. In de zeventiger jaren is deze manier van denken uit de Verenigde Staten overgenomen. Begin …

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

Wijzigingen t.o.v. 2020 Voor de hoofdstukken A (gebouwde omgeving), B (processen), en C (transportmiddelen) is de eis aan investeringen om onder de generieke codes in aanmerking te komen gewijzigd. Voortaan wordt gekeken naar de terugverdientijd van de investering in plaats van naar de energie-besparing per geïnvesteerde euro. Hiermee wordt beter aangesloten bij andere regelingen. Gebouwde …

Dagafdekkingen

De Raad van State heeft op 12 september 2007 uitspraak gedaan in de zaak tussen een aantal supermarktorganisaties en het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond en het college van burgemeesters en wethouders van Zandvoort m.b.t. de toepassing van dagafdekking voor verticale koelmeubelen. In de loop van december 2008 zal de Raad van State een aanvullende …

Koudemiddelen

HFK’s worden sinds 2015 uitgefaseerd. In 2018 kan fors minder worden geproduceerd.  Zie onderstaande tabel.  HFK’s met een hoog GWP worden nog veel gebruikt terwijl het aanbod dus sterk afneemt. Gevolgen : tekort of zelfs gebrek aan bepaalde gassen waardoor de bedrijfszekerheid gevaar loopt. enorme prijsstijgingen ( stijgingen van honderden % per jaar ) November …

Drukapparatuur

Europese Richtlijn drukapparatuur (97/23/EG) Met ingang van 1 augustus 2005 zijn koel- en vriesinstallaties volgens de Wijziging Uitvoeringsregeling Besluit drukapparatuur, gepubliceerd in de staatscourant van 24 mei 2005,  niet langer vrijgesteld van een keuring voor ingebruikname. Dit betekent dat de eigenaar/gebruiker, bij drukapparatuur boven bepaalde grenzen ( volume en ontwerpdruk ), een keuring voor ingebruikneming …

Supermarkten/EKS

In samenwerking met SenterNovem en het CBL is er een software pakket ontwikkeld om het energieverbruik van supermarkten op voorhand, op een uniforme wijze, te kunnen berekenen. Het CBL heeft zijn leden gestimuleerd om bij alle offerte aanvragen, vanaf 1 maart 2006,  te eisen dat de koeltechnische leverancier een berekening middels dit programma dient bij …

Wetgeving

Europese F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 Informatieblad L45 Regelgeving voor koelinstallaties Logboek :                                                                                       …