Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Coolsultancy Rob Jans, september 2005

gevestigd te Breda, KvK: 20120536

Artikel 1   Algemeen

1) Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de door Coolsultancy Rob Jans uitgebrachte offertes en alle door haar uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden, behoudens wijzigingen welke partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2) De eenmanszaak Coolsultancy Rob Jans wordt hieronder vervolgens aangeduid als “Coolsultancy”.
De partij waarmee Coolsultancy contracteert of zich in een pré-contractuele fase bevindt, wordt hieronder aangeduid als “opdrachtgever”.
3) Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door Coolsultancy niet aanvaard.

Artikel 2   Offertes en overeenkomsten

1) Alle offertes door Coolsultancy uitgebracht, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen, onverminderd de bevoegdheid van Coolsultancy de offerte te wijzigen, op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden.
2) Een overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand op het moment dat de door Coolsultancy ondertekende en aan de opdrachtgever verzonden schriftelijke opdrachtbevestiging voor akkoord getekend door Coolsultancy retour ontvangen is.
3) Wijzigingen, van welke aard dan ook, in de door Coolsultancy aanvaarde opdracht behoeven de schriftelijke goedkeuring van beide partijen.
4) Indien binnen drie weken na ontvangst van door Coolsultancy gemaakte rapporten geen reclames daarover door Coolsultancy zijn ontvangen, worden de rapporten door de opdrachtgever geacht te zijn goedgekeurd. Reclames na voornoemde periode zijn niet meer mogelijk.

Artikel 3   Betaling

1) Betaling van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen dient te hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is overeengekomen.
2) Nadat betaling binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever tot het moment van betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%
3) Zodra Coolsultancy een opeisbare vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, is de opdrachtgever een bedrag van 15% van het factuurbedrag aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd, alsmede alle kosten vallende op het incasseren van de vordering.

Artikel 4   Opschorting werkzaamheden

Met behoud van alle rechtsmiddelen die de wet aan Coolsultancy geeft, heeft Coolsultancy het recht haar werkzaamheden op te schorten:
a) ingeval betaling door de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaats gevonden en wel tot het moment dat de betreffende  betaling alsnog heeft plaatsgevonden.
b) ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de opdrachtgever en wel tot het moment dat naar het oordeel van Coolsultancy in het kader van de onderhavige opdracht voldoende zekerheid is gesteld voor toekomstige betalingen.

Artikel 5   Vertrouwelijkheid

1) Modellen, methodieken en technieken welke door Coolsultancy voor het uitvoeren van haar werkzaamheden zijn gebruikt en welke in haar adviezen en nota’s zijn opgenomen of anderszins aan de opdrachtgever zijn kenbaar gemaakt, zullen door de opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt zonder toestemming van Coolsultancy.
2) Coolsultancy zal gegevens, conclusies en adviezen betreffende de opdrachtgever zonder toestemming/opdracht van de opdrachtgever niet aan derden ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken. Deze verplichting geldt niet voor contrôles waaraan Coolsultancy verplicht is haar medewerking te verlenen.
3) Zo lang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Coolsultancy, blijven alle rapporten en gemaakte stukken eigendom van Coolsultancy.

Artikel 6   Aansprakelijkheid

1) Coolsultancy geeft geen garantie met betrekking tot de door de opdrachtgever of derden te behalen resultaten en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door haar uitgevoerde onderzoeken, de door haar opgestelde rapporten of andere door haar uitgevoerde opdrachten.
2) De opdrachtgever is gehouden Coolsultancy te vrijwaren terzake van vorderingen van derden.

Artikel 7   Geschillen

1) Op alle overeenkomsten gesloten tussen Coolsultancy en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2) Geschillen welke voortvloeien uit overeen-komsten gesloten tussen Coolsultancy en de opdrachtgever welke worden voorgelegd aan de rechter dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank te Breda.