Alleen C02 als koudemiddel bij Plus Vermaning

Begin juli 2009 is in het Overijsselse Olst de supermarkt van Plus Vermaning heropend. De koelinstallatie in deze supermarkt is als een van de eersten in Nederland uitgevoerd met uitsluitend het natuurlijke koudemiddel R744 (C02) en is verder voorzien van een WTW-systeem. Een gasaansluiting is in de winkel niet meer aanwezig. Nu, een jaar later, is het tijd de ervaringen op een rij te zetten.

Klik hier voor het volledige artikel in PDF-formaat.

Lees verder

Marktsurvey prestaties CO2 koeling in supermarkten

Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744
(C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft
zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update
t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten
welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en
vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Op 27 juni j.l. is er op initiatief van het Agentschap NL een bijeenkomst georganiseerd met
deskundigen op het gebied van CO2 koelinstallaties voor supermarkten. ( adviseurs en
installateurs ) Doelstelling van deze bijeenkomst was afspraken te maken over een uniforme
wijze van presenteren van monitoringresultaten. Dit rapport komt zo goed mogelijk tegemoet
aan deze wens en heeft gebruik gemaakt van de afgesproken standaard parameters m.b.t.
winkel- en buitentemperaturen.
Dit rapport inventariseert niet de economische aspecten van de verschillende koelsystemen.
Daarvoor zijn de (meer)investeringen voor CO2-koeling in deze eerste paar jaar nog net te
weinig marktconform, bij de eerste 10 veelal ROB-gesubsidieerde projecten. Leveranciers
geven aan vanaf 2011-2012 CO2-systemen te leveren die economisch rendabel zullen zijn, wel
gebruik makend van EIA fiscaal voordeel.(gebaseerd op maatregel 220212 regeling voor 2010)
Evenmin zijn er al energieprestaties over een heel bedrijfsjaar beschikbaar van de meeste van
de genoemde projecten.
Deze rapportage geeft een overzicht van tot op heden gerealiseerde projecten met R744 (C02) als koudemiddel en / of koudedrager in Nederlandse supermarkten. Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de periode tussen november 2004 en december 2009 met een update t/m augustus 2010. De overzichten hebben uitsluitend betrekking op de koel- en vriesobjecten welke zijn aangesloten op de centrale koel- en vriesinstallaties. Stekkerklare koel- en vriesmeubelen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Klik hier voor de directe link naar het rapport in pdf-formaat.

Wat is hot en not bij koeling supermarkten

Deze presentatie is gehouden op het congres behorende bij de ‘Week van de Koude 2009’, die plaatsvond in Rotterdam op 8 december. De titel van het congres was: ‘Hoe houdbaar is Koeling in 2020?!’ Klik hier voor de link naar de website over het congres van SenterNovem.

Vanaf 2004 zijn een aantal Nederlandse supermarkten voorzien van milieuvriendelijke NH3-CO2 installaties (2x), HFK- CO2 installaties(15x) en CO2- CO2 installaties(5x). Belangrijk aspect voor toekomstig beleid is het op juiste wijze evalueren van de resultaten van de verschillende koeling installatieconcepten, met uitgebreide energiemonitoring. Verder is het noodzakelijk de effecten van individuele energiebesparende maatregelen in een breder kader te plaatsen zodat het uiteindelijke doel, het reduceren van de “primaire” energiebehoefte van de supermarkten, op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Sprekers: Rob Jans (Coolsultancy)
Doelgroep: Levensmiddelen, Supermarkten, Gemeenten

Klik hier voor de directe link naar de presentatie in pdf-formaat.

Praktijkervaringen met CO2/R410A cascadesysteem in Nederlandse supermarkt

Eind mei 2008 is in het Limburgse Heerlerheide de supermarkt van Plus Meijers geopend.

Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda

Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude & Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave “RCC TotalEnergy” nr 3, juli/augustus 2009; pag. 22-25

Klik hier voor de link naar de website van RCC.

Klik hier voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.

Introductie eerste transkritische boostersystemen met koudemiddel CO2 in Nederlandse supermarkten

12319p15-17In het RCC-nummer van september 2004 werd voor het eerst melding gemaakt van een supermarkt die was uitgevoerd met uitsluitend CO2 als koudemiddel. Het betrof hier echter een supermarkt in Italië. Vervolgens zijn er in diverse landen om ons heen (Luxemburg, Denemarken en later ook Duitsland) initiatieven ontstaan om deze nieuwe technologie toe te passen. Nu, bijna vijf jaar later, zullen vrij kort na elkaar drie supermarktprojecten in Nederland worden uitgevoerd met een transkritisch boostersysteem. De drie projecten zullen door de auteur van dit artikel uitgebreid worden gemonitord, omdat deze door SenterNovem (in het kader van de ROB-regeling 2009) zijn aangemerkt als demonstratieprojecten met de daarbij behorende financiële tegemoetkomingen. In 2008 en 2009 zijn er al een aantal projecten uitgevoerd met een combinatie van een natuurlijk en een chemisch koudemiddel. Welke uitvoering de komende jaren in de Nederlandse supermarkten de voorkeur zal krijgen, zal vooral afhangen van de praktische meetresultaten van de demonstratieprojecten.

Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda

Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude & Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave “RCC TotalEnergy” nr 3, juli/augustus 2009; pag. 15-17

Klik hier voor de link naar de website van RCC.

Klik hier voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.

Bepaling van meest kritische producttemperatuur in koel- en vriesmeubelen

12317p13-14De producttemperatuur in een koel- of vriesmeubel is tijd- en plaatsafhankelijk, en varieert dus continu. Als gevolg hiervan kan men nooit dé producttemperatuur meten in een koel- of vriesmeubel. Door op de juiste plaatsen draadloze sensoren te monteren, is het echter wel mogelijk om – aan de hand van berekeningen – de meest kritische producttemperatuur te bepalen. De koelsystemen in een moderne supermarkt worden vrijwel zonder uitzondering uitgevoerd met elektronische regelapparatuur. Het op afstand beheren van deze installaties is, meer nog dan in de industriële koeltechniek, “state of the art”. Dat er dan ook meteen een goede HACCP-conforme producttemperatuur wordt gewaarborgd, is een misvatting. Koel- en vriesmeubelen worden geregeld op basis van de gemeten (lucht)uittredetemperatuur na het koelerblok. Soms wordt een combinatie van intrede- en uittredetemperatuur toegepast. Deze (lucht)temperaturen, die normaliter variëren van 0°C tot -5°C voor koelmeubelen en van -25°C tot -31°C voor vriesmeubelen, hebben dus geen enkele relatie met de momentane werkelijke producttemperatuur.

Door ing. Rob Jans, Adviseur Coolsultancy, Breda

Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude & Luchtbehandeling, 102e jaargang, Speciale Uitgave “RCC TotalEnergy” nr 3, juli/augustus 2009; pag. 13-14

Klikhier voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.

Samenwerking Coolsultancy Rob Jans en AVIC koppelt energiezorg en HACCP naadloos aan elkaar

Het specialisme van Coolsultancy Rob Jans, koeltechniek binnen de supermarkt en het specialisme van AVIC, draadloze meetsystemen, hebben geleid tot een onafhankelijk meetsysteem.

Dit meetsysteem, de Coolcontroller ® , geeft managementinformatie over de optimale balans tussen energieverbruik en de juiste (HACCP) producttemperaturen.

De conventionele (gangbare) koelsystemen worden geregeld op een gemeten lucht (ruimte) temperatuur.  De Coolcontroller ®  daarentegen meet en berekent de werkelijke producttemperatuur in de koel- en vriesmeubelen.

De beschikbare informatie, gegenereerd door de  Coolcontroller ® ,  is tevens een welkome aanvulling op de eventueel van toepassing zijnde MJA rapportages.

Hoe natuurlijk zijn natuurlijke koudemiddelen voor de supermarktbranche?

Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude & Luchtbehandeling, 100e jaargang, “RCC TotalEnergy” nr 12, december 2007; pag. 25-27

Klik hier voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.

R744 (CO2) – koudedrager of koudemiddel?

Dit artikel is geplaatst in RCC-Koude & Luchtbehandeling, 97e jaargang, Najaarseditie “RCC TotalEnergy” nr 9A, december 2004; pag. 25-27

Klik hier voor de directe link naar het artikel in pdf-formaat.